tel: +31 561-795216 / mob: +31 6-19739922 / info@tershop.com

Selecteer de taal

Privacy Policy

Privacyverklaring[TerShop]

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ter, VOF , 64138216
Steenwijkerweg 15, 8316 RG, 0527-204495, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan van het Meer, 0527-204495, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter VOF verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening afhankelijk van uw relatie met Ter VOF.

Ter VOF neemt deel aan verschillende branchegebieden, hierdoor kan het voorkomen dat in uw geval slechts enkele van de hieronder genoemde persoonsgegevens worden verwerkt door Ter VOF. Vanzelfsprekend verwerkt Ter VOF van een standhouder andere gegevens dan van een deelnemer van de zorgboerderij.

Persoonsgegevens
Ter VOF verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens afhankelijk van uw relatie met TER VOF (zakelijke klant, deelnemer zorg, webshop klant, standhouder etc.):

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens (Naam, Adres, kvk nummer, vestigingsplaats)
 • Contactgegevens zakelijk
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Inhoud van communicatie
 • Financiële gegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens omtrent geloofsovertuiging
 • (gedrag en incident) Rapportages
 • Gegevens omtrent strafrechtelijk verleden
 • Gegevens over thuissituatie en het verleden hiervan
 • Gegevens met betrekking verdere behandeling/begeleiding van cliënt
 • IP Adres

Doeleinden
Ter VOF verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, afhankelijk van uw relatie met Ter VOF, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Voor welzijnsdoeleinden/het kunnen aanbieden van betere zorg
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website;
 • Het kunnen plaatsen van de plattegrond met standhouders (enkel naam zal worden genoemd) op de website van VHM events, ter informatie van de standhouders.
 • Ter informatie van bezoekers van VHM events.
 • Het kunnen versturen van informatieve mailingen over activiteiten binnen Ter VOF. (bijvoorbeeld mailing over eerstvolgende evenement)

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Ter VOF hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Het kunnen bieden van een overzichtelijke dienstverlening aan alle betrokkenen van VHM events.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
 • Een gesloten overeenkomst waarin de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming verleent voor het verwerken van deze gegevens.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Ter VOF persoonsgegevens uitwisselen. Ter VOF kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze websites en onze systemen zoals de software aanbieders voor zorg en welzijn, gemeenten, overheidsinstellingen, boekhouders en detacheerders. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Ter VOF aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ter VOF zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Beeldmateriaal
Ter VOF kan gebruik maken van beeldmateriaal ter promotie, informatieverstrekking en voor gebruik op de eigen websites. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u dit vooraf aangeven en zal het betreffende beeldmateriaal verwijderd worden. Ter VOF is niet aansprakelijk voor het beeld materiaal gemaakt door derden, waar Ter VOF geen weet van heeft (bijvoorbeeld foto’s gemaakt op beurzen of door bezoekers van het dierenpark).

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Ter VOF zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ter VOF zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Ter VOF passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om Ter VOF een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Ter VOF verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Jan van het Meer
Steenwijkerweg 15, 0527-204495, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ter VOF, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Ter VOF kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.